Αποστολή σε χρήστη
Αποστολή προς:
Θα σταλεί το παρακάτω κείμενο:
Θα βρείτε τη καταχώρηση στη παρακάτω διεύθυνση:
https://www.econ.uth.gr/ask4it/index.php?action=faq&cat=13&id=18&artlang=el

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.