Αλαμανιώτης Γ. Άγγελος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ο Ρόλος Των Θεσμών Στην Εξελικτική Διαδικασία Των Πόλεων

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Ανδρούτσου Α. Λορένα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εφαρμογή εργαλείων διοίκησης υπηρεσιών υγείας: Μέτρηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Αραμπατζής Χ. Ευάγγελος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η θέση των τρίτων μεσογειακών χωρών στο πλέγμα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Αρβανίτης Ν. Ευάγγελος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών αγορών και των τραπεζών στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Βουτσά Α. Μαρία - Ελένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Το διεθνές οικονομικό σύστημα διακυβέρνησης ο ρόλος των φορέων διεθνούς χρηματοδότησης στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού πλαισίου

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γαλάνη Κ. Γεωργία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οικονομική Αποτίμηση Περαβαλλοντικών Αξιών: Εφαρμογή Σύγχρονων Εμπειρικών Μεθόδων Σε Παράκτια Και Θαλάσσια Οικοσυστήματα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γεωργατζή B. Βασιλική

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Κοινωνικο-τεχνική μετάβαση και ανάδυση ρηξικέλευθεων επιχειρηματικών μοντέλων: Οι αστικές μετακινήσεις σε περίοδο οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γεωργίου Ν. Μιλτιάδης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ευρώ και τραπεζικός ανταγωνισμός

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γιαννακέ Κ. Γεωργία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ο Ιατρικός Τουρισμός Ως Μοχλός Ανάπτυξης Της Οικονομίας Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γκάνα Γ. Αμαλία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Complex Population Dynamics and Economic Repercussions: Predator-Prey Interactions, Infectious Disease Transmission and Solar Magnetic Activity

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γκανάς Ι. Νικήτας

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Θεσμική εξέλιξη της δημοκρατίας ως προς την οικονομία: Οι περιπτώσεις της δημοκρατίας της Μεσαιωνικής Ελβετίας και της δημοκρατίας των ΗΠΑ του 18ου αιώνα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γκαμπούρα Ελένη - Χριστίνα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Exploring the determinants of socioeconomic inequalities caused by climate change and energy transition

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Γουργουλιάνη Κ. Σοφία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ευρωπαϊκες Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές: Νομικές Και Οικονομικές Διαστάσεις

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Δράκου Ειρήνη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική. Προς μία ευρωπαϊκή Ομοσπονδία"

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Ζάβρας Ι. Δημήτριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Χρησιμοποίηση Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Ζησιάδου Θ. Αργυρώ

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Market Reactions Due To Environmental Hazards And Unexpected Events

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Καραγιάννης K. Δημήτριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η σημασία της γαστρονομίας ως είδος βιωματικού τουρισμού, στην τουριστική - οικονομική ανάπτυξη προορισμών και η καθοριστική σημασία του μηχανισμού της ανθρώπινης αντίληψης: Η Ελλάδα ως περίπτωση μελέτης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κεχαγιά Γ. Πολυξένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες: Η επίδραση της τρομοκρατίας μέσω ανάλυσης διαστρωματικών στοιχείων χρονολογικών σειρών (panel data analysis) - Περίοδος 1970-2016

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κιόχος Π. Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διαχείριση και εκτίμηση κινδύνων σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κίτσου X. Δήμητρα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εκτίμηση Συναρτήσεων Ζημιάς Και Ελέγχου Ρυπαντών Για Καθορισμό Αποτελεσματικών Πολιτικών Επίλυσης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κουρτζίδης A. Σταύρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Δημιουργία Και Οικονομικές Εφαρμογές Μοντέλων Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων Δύο Σταδίων - Construction Of Two - Stage DEA Models And Economic Applications

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κουφουδάκης Ξ. Στυλιανός

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αμοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου Που Επενδύουν Σε Μοναδικές Χώρες Και Προβλήματα Ασσύμετρησ Πληροφόρησης Στις Κεφαλαιαγορές

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κρίντας Ν. Θεόδωρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Υπερτίμηση και υποτίμηση των μετοχών των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Κυριαζής Α. Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Central Bank Policies - Πολιτικές στην Κεντρική Τραπεζική

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Λιβιτσάνου-Ζούγλου Μελπομένη

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εφαρμογή των τοπικών συμφώνων αποσχόλησης σε περιοχές-θύλακες ανεργίας στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Μαγνησίας

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Μάγνης Ι. Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ποιότητα Κερδών, Κίνδυνος Χρεοκοπίας, Εποπτεία, Εταιρική Διακυβέρνηση και Αποτίμηση στον Τραπεζικό Τομέα. Εμπειρική διερεύνηση σε 3 Χώρες του Κοινού και σε 3 χώρες του Αστικού Δίκαιου

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Μεταξίδης Α. Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στην Υποσαχάρια Αφρική

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Μουστάκας Δ. Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Τεχνολογία και οικονομική αποδοτικότητα. Η περίπτωση της Ελλάδος

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Μπουσινάκης Ι. Δημήτριος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η σχέση άγχους - ικανοποίησης - παραγωγικότητας στο εργασιακό περιβάλλον και η επίδραση της σχέσης αυτής στον οργανισμό και το άτομο: Μελέτη σε στελεχιακό δυναμικό ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Νομικός Ν. Στυλιανός

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Επιχειρησιακά Θέματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Ξυράφας Δ. Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Φιλοσοφικές Θεωρήσεις Της Έννοιας Της Βούλησης Στην Οικονομική Θεωρία Του 18ου Και 19ου Αιώνα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Οικονόμου Ν. Εμμανουήλ-Μάριος-Λάζαρος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οικονομία, Θεσμοί Και Πόλεμος Με Μελέτες Περίπτωσης Την Αθηναϊκή Δημοκρατία, Τις Ελληνικές Κοινοπολιτείες Και Την Αγγλία

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Παϊζάνος Α. Επαμεινώνδας

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής και ο ρόλος της περιβαλλοντικής πολιτικής

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Παπαγεωργίου Ι. Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Οι Μεθοδολογίες Δυναμικής Βελτιστοποίησης Και Τα Διαφορικά Παίγνια Στην Οικονομική Θεωρία: Εφαρμογές Στα Οικονομικά Του Περιβάλλοντος

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Παυλίτσας Κωνσταντίνος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η συμμετοχή του συντελεστή εργασία στη διανομή του εθνικού εισοδήματος

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Παυλόπουλος Γ. Αθανάσιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Integrated Reposting: Evidence On Corporate Governance, Earnings Quality, Agency Cost, Firm’s Performance, Value Relevance And Multiple - Based Valuation Models

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Περσάκης Δ. Αντώνιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Earnings Quality Under Financial Crisis Of 2008: A Global Empirical Investigation

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Πέτρου Λ. Κλεομένη Ναταλία

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η πορεία προς την κυκλική οικονομία: εξετάζοντας τις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Σόγιακας Ι. Δημήτρης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η Αποτελεσματικότητα του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, υπό το πρίσμα του Μηχανισμού Μετάδοσης Νομισματικής Πολιτικής

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Σταγιάννης Β. Απόστολος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Εξωγενείς διαταρακτικοί παράγοντες και χρηματοπιστωτικές αγορές

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Σταχτέας Π. Χαράλαμπος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης της εκπαίδευσης: Γνώσεις και απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων του Νομού Μαγνησίας

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Στεφανής Απ.Γεώργιος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η μακροθεμελίωση της μικροοικονομικής μέσα απο την λειτουργία των επισήμων και ανεπισήμων θεσμικών μορφών

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Τζερεμές Γ. Νικόλαος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων: Στρατηγικές Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για επιχειρήσεις στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Τζερεμές Γ. Παναγιώτης

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Ανάλυση συνιστωσών δεικτών παραγωγικότητας κατά Malmquist με χρήση συναρτήσεων απόστασησ συγκεκριμένης φοράς

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Τζιβινίκος Ι. Τρύφων

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στο μακροοικονομικό περιβάλλον και ο ρόλος του Τραπεζικού Συστήματος

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Τζιουρτζιούμης Ν. Χρήστος

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αποθεματικές πολιτικές σε συστήματα συνεχούς επιθεώρησης: Αξιολόγηση και εκτιμητική (Inventory policies in continuous review systems: evaluation and estimation)

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Τριγώνη Κ. Μαριάννα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην οικονομία

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Φούντα Κ. Κωνσταντίνα

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Modelling and Simulating a Combat: Finding the participants' optimal strategic behavior

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής:

Χατζίκου Στ. Αφροδίτη - Μαγδαλινή

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Η οικονομική αποτίμηση των πρόωρων νεογνών στην Ελλάδα

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής: