mycloud logoask4it logobooking logo 2labapps logo 3
erasmus transpalumni logo egramdep 
  • Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • 24210 74771
  • 24210 74776
  • 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος, ΤΚ 38333

Πτυχιακή Εργασία

Α. Διαδικασία ανάθεσης

1. Οι Πτυχιακές Εργασίες (Π.Ε.) για τους φοιτητές είναι προαιρετικές.
2. Κάθε φοιτητής/τρια έχει δύο εναλλακτικές λύσεις: ή να δηλώσει ότι επιθυμεί να εκπονήσει Π.Ε. σύμφωνα με ορισμένα ενιαία κριτήρια ή να πάρει δύο επιπλέον μάθημα επιλογής της κα-τεύθυνσης, από το πρόγραμμα Σπουδών του 4ου έτους.
3. Προαπαιτούμενο για την εκπόνηση Π.Ε. είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Με-θοδολογία Έρευνας.
4. Κάθε μέλος ΔΕΠ ή Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 επιβλέπει το πολύ πέντε συγκεκριμένα θέματα Π.Ε. στην περιοχή των μαθημάτων που διδάσκει ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
5. Το μέλος ΔΕΠ ή ο διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 ενημερώνει εγγράφως τη Γραμματεία για τα θέματα Π.Ε. που προτείνει και σε ποια κατεύθυνση εντάσσονται.
6. Το σύνολο των προτεινόμενων ανά καθηγητή θεμάτων Π.Ε. αναρτάται στην αρχή του 7ου εξα-μήνου στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος
7. Η επιλογή από τον φοιτητή γίνεται μέσα από τον κατάλογο των συγκεκριμένων θεμάτων που ανακοινώνει το κάθε μέλος ΔΕΠ ή Διδάσκων Π.Δ.407/80.
8. Μετά την οριστικοποίηση του θέματος, με απευθείας συνεννόηση φοιτητή-επιβλέποντος, ο/η φοιτητής/τρια υποβάλει αίτηση στον επιβλέποντα ο οποίος ενημερώνει έγγραφα τη Γραμμα-τεία του Τμήματος προκειμένου να προωθηθούν οι αιτήσεις στην Γ.Σ. για τελική έγκριση (το αργότερο στην τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου).

Β. Περιορισμοί & ενιαία κριτήρια.

1. Η Π.Ε. εκπονείται κατά το 7ο ή το 8ο εξάμηνο.
2. Κάθε προτεινόμενο θέμα Π.Ε. μπορεί να συνοδεύεται από αριθμό μαθημάτων τα οποία κατά την κρίση του επιβλέποντος καθηγητή θα πρέπει να έχει επιτυχώς παρακολουθήσει ο/η φοι-τητής/τρια. Το προαπαιτούμενο μάθημα Μέθοδοι Έρευνας ισχύει σε κάθε περίπτωση. Οι βαθμοί στα συγκεκριμένα μαθήματα βαρύνουν κατά προτεραιότητα στην επιλογή των φοιτη-τών.

Γ. Εκπόνηση, παράδοση και εξέταση τα Π.Ε.

1. Η Π.Ε. εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή με τη συνεχή παρακολούθηση – βοήθεια του επι-βλέποντος. Το τμήμα καλύπτει με ευθύνη του την απρόσκοπτη εκπόνηση και παρουσία των Π.Ε., με τα μέσα που διαθέτει και αν χρειαστεί, σε συνεργασία με την εκτυπωτική μονάδα του ιδρύματος. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο ο επιβλέπων συμπληρώνει σχετική έντυπη βε-βαίωση για καταρχήν αποδοχή των πτυχιακών εργασιών που παρακολουθεί.
2. Η τελική παράδοση της Π.Ε. γίνεται έγκαιρα το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης που ορίζει η Γ.Σ. Η Π.Ε. υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμή-ματος, καταρχήν σε τρία αντίγραφα που διαβιβάζονται αμέσως στα τρία μέλη τα εξεταστικής επιτροπής. Το τελικό εγκεκριμένο αντίγραφο παραμένει στην κατοχή του επιβλέποντα, ενώ άλλο ένα κατατίθεται υποχρεωτικά στην ειδική βιβλιοθήκη του Τμήματος και είναι διαθέσιμο για δανεισμό σε κάθε δανειζόμενο.
3. Το κείμενο παρουσίασης της Π.Ε. συντίθεται με επεξεργασία κειμένου σε λογότυπο της έγκρι-σης τα Γ.Σ. του Τμήματος και πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής:
i. Σύνοψη και Περίληψη (300 έως 500 λέξεων) στην Ελληνική και μια ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση Αγγλική-ισχύει μόνο για την περίληψη).
ii. Πίνακα περιεχομένων
iii. Βιβλιογραφικές αναφορές
iv. Η εξέταση της Π.Ε. πραγματοποιείται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου και είναι προφορική και δημόσια σε ημερομηνίες που κα-θορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος που καταρτίζει η Γραμματεία του Τμήματος. Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται το πολύ 30 λεπτά.
v. Η εξέταση και η βαθμολόγηση τα Π.Ε. γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ και Π.Δ. 407/80, που εισηγείται ο επιβλέπων και αποφασίζει η Γ.Σ. του Τμήματος. Το Τμήμα δι-καιούται να αυξήσει τον αριθμό των μελών της Επιτροπής με την παρατήρηση ότι τα πρόσθετα μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη βαθμολογία. Σε κάθε εξεταστική περίοδο επιδιώκεται ορισμένα μέλη να είναι κοινά στις επιτροπές για τη διασφάλιση της δικαιότερης δυνατής συγκριτικής αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τον ε-πιβλέποντα το κατά το δυνατό κοινό μέλος και ένα μέλος με συγγενή εξειδίκευση.
vi. Φοιτητής/τρια που κρίνεται ότι δεν επέτυχε στις προφορικές εξετάσεις της Π.Ε., μπορεί να υποστεί μια ακόμη φορά την εξέταση αυτή σε επόμενη περίοδο, μετά από αίτησή του. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο/η φοιτητής/τρια με αίτησή του ζητά νέο θέμα στην ίδια περιοχή προκειμένου να εξετασθεί σε επόμενη περίοδο εξετάσεων Π.Ε.
vii. Φοιτητής/τρια που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να ολοκληρώσει την Π.Ε. υπο-χρεούται να εξεταστεί σε άλλο μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

Δ. Κριτήρια αξιολόγησης της Π.Ε.

Από τα κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης της Π.Ε. αναφέρονται:

1. Η ενημέρωση στην υπάρχουσα γνώση με αντίστοιχη βιβλιογραφική διερεύνηση.
2. Η απόκτηση ειδικών δεδομένων (συγκέντρωση δεδομένων ή αποτελέσματα θεωρητικών υπο-λογισμών).
3. Η λογική επεξεργασία (π.χ. επεξεργασία συγκεντρωθέντων δεδομένων, κατάστρωση μαθημα-τικού ομοιώματος, δοκιμές σε Η/Υ, εφαρμογές σε συγκεκριμένα προβλήματα, αξιολόγηση α-ποτελεσμάτων)
4. Η δομή της Π.Ε. και η γραπτή παρουσίαση της, π.χ. η συνοχή του κειμένου, η σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, η ακριβής διατύπωση των εννοιών, η επιστημονικά ορθή τεκμη-ρίωση των συμπερασμάτων κ.λπ.
5. Η πρωτοτυπία της Π.Ε.
6. Ο ζήλος και οι πρωτοβουλίες του φοιτητή
7. Η προφορική παρουσίαση της Π.Ε.
8. Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του θέματος και εκτιμώνται κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Η τελική βαθμολογία της Π.Ε. προκύ-πτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των τριών εξεταστών, στρογγυλοποιούμενος τα την πλησιέστερη ακέραια μονάδα, με κατώτερο βαθμό επιτυχίας 5 (πέντε).

 

Διοικητική Δομή

Τοποθεσία